free responsive website templates

TIETOSUOJASELOSTE


REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT:
Sirpa Jelekäinen
Kirkkokatu 24 B 20, 80100 Joensuu
045 169 8300
sirpa.jelekainen@teraappi.fi

KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA KÄSITTELYPERUSTE
Keräämme asiakkaiden henkilötietoja, joihin voivat lukeutua hänen yhteystietonsa kuten puhelinnumero tai osoite. Asiakkaalta kerätään myös hänen terveydentilaansa koskevia merkintöjä, joita käytetään asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi. Tiedot tallennetaan potilasasiakirjaan, joiden laatimisesta säädetään potilaanasemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992). Tietojen käsittelylle on olemassa täten lakisääteinen velvoite.

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai Kansaneläkelaitokselta.
Tietoja ei luovuteta kolmansille tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Potilasasiakirjoja säilytetään, kuten potilasasiakirjoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (298/2009) säädetään. Terapian aikana tehdyt muistiinpanot hävitetään heti, kun niiden keskeiset kohdat on siirretty potilasasiakirjaan. Muita asiakkaan yhteydenpitoon käytettäviä tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

ASIAKKAAN OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa sekä korjata niissä olevia virheitä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä taikka vaatia tietojaan poistettavaksi, ellei ole tapahtunut tietosuojaloukkausta, koska tietojen käsittely perustuu lakiin.

Asiakkaalla on oikeus saattaa asiansa toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi, mikäli kokee, että yritys on käsitellyt hänen tietojaan lainvastaisesti.

Asiakkaan on annettava hoidon kannalta oikeat ja tarpeelliset tiedot tai yritys voi kieltäytyä tarjoamasta palveluitaan.